Tạo metabox cho bài viết trong wordpressTrong wordpress có tính năng custom field cho phép người lập trình có thể tạo thêm các trường tuỳ biến để lưu trữ các thông tin bổ sung cho post type. Tuy nhiên khi sử dụng custom field mặc định trong wordpress sẽ rất bất tiện và khó quản lý. Vì vậy, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng metabox để tạo các ô nhập liệu tuỳ biến cho post type dễ dàng và đơn giản.

Metabox là gì?

Để đơn giản, các bạn hãy xem metabox trong wordpress là một cái khung nhập liệu cho phép bạn nhập các thông tin bổ sung thêm cho post type mà nó sẽ luôn nằm cố định nhưng các khung soạn thảo văn bản của wordpress. Nó sẽ không phải add thêm hoặc xoá đi giống như custom field mặc định trong wordpress.

Làm thế nào để tạo metabox cho bài viết?

Tạo metabox cho bài viết rất đơn giản. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện từng bước 1 để có được metabox

Để tạo metabox, bạn cần sử dụng function add_metabox()

Trong đó:

$id: ID của khung metabox

$title: Tiêu đề của metabox

$callback: Function được gọi đến để hiển thị html

$screen: Màn hình mà nó hiển thị (Là các loại post type mà bạn muốn có metabox như post, page hoặc custom post type )

$context: Kiểu hiển thị (Vị trí hiển thị) bao gồm nomal (Hiển thị dưới nội dung bài viết), advanced (Vẫn hiển thị dưới bài viết), side (Hiển thị ở cột bên phải khi viết bài)

$priority: Thứ tự ưu tiên hiển thị bao gồm high, core, default hoặc low

$callback_array: Các tham số mà bạn muốn trả về hàm callback

Ví dụ thực tế tạo metabox cho bài viết

Mình sẽ tạo một metabox có một ô input để nhập dữ liệu và lưu vào database. Nhìn chung thì nó sẽ có 3 phần chính gồm: Khởi tạo metabox, tạo html hiển thị metaboxsave dữ liệu

Kết quả thu được sẽ là

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục